Integritetspolicy för Zamboni Europe AB

Integritetspolicy för Zamboni Europe AB

Inledning och syfte

Syftet med denna policy är att säkerställa att Zamboni Europe AB hanterar personuppgifter i enlighet med EUs dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation – GDPR).  Policyn omfattar behandlingar där externa personuppgifter hanteras och omfattar såväl strukturerad som ostrukturerad data.

Begrepp och förkortningar

Begrepp

Betydelse

Personuppgift

En personuppgift är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet.

Registrerad

Den som en personuppgift avser, det vill säga den fysiska person som direkt eller indirekt kan identifieras genom personuppgifterna i ett register.

Personuppgiftsbehandling

En åtgärd eller kombination av åtgärder beträffande personuppgifter – oberoende av om de utförs automatiserat eller ej – såsom insamling, registrering, organisering och strukturering.

Personuppgiftsbehandling

Varje personuppgiftsbehandling ska ske enligt följande principer:

  • Laglighet
  • Ändamålsbegränsning
  • Uppgiftsminimering
  • Korrekthet
  • Lagringsminimering
  • Integritet och konfidentialitet

Varför samlar vi in dina uppgifter?

Det huvudsakliga ändamålet med den personuppgiftsbehandling som Zamboni Europe AB utför är att uppfylla avtal och åtaganden gentemot dig som kund. Det finns flera olika skäl till att vi kan behöva samla in, hantera och spara dina uppgifter. Några av dem är rent juridiska, vi behöver ex spara dem för att kunna följa över tid gällande lagstiftning. Vid andra tillfällen behöver vi spara dina personuppgifter för att fullgöra våra avtal, ge dig det vi har lovat eller för att kunna erbjuda dig så bra och anpassade tjänster som möjligt.

Zamboni Europe AB behandlar personuppgifter för följande ändamål baserat på följande lagliga grunder:

Ändamål med behandlingen

Laglig grund för behandling (varför behandlingen är nödvändig)

För att bekräfta din identitet och verifiera dina person- och kontaktuppgifter

Uppfylla avtal och åtaganden gentemot dig

För att kunna ge dig den kundservice och hjälp du kan behöva rörande våra varor och tjänster

Uppfylla avtal och åtaganden gentemot dig

För att följa gällande lagstiftning, som ex bokföringslagar och skatteregler

Följa tillämplig lagstiftning

För marknadsanalys i syfte att förbättra våra varor och tjänster

Andra berättigade intressen

För utskick av information och nyheter

Andra berättigade intressen

Policy för registrering av kunduppgifter.

För att Zamboni Europe AB ska kunna uppfylla ingångna kundavtal behöver vi registrera och hantera vissa personuppgifter. Vi registrerar dock bara uppgifter som behövs för att uppfylla avtalet. De personuppgifter vi har i vårt kundregister är följande;

 • Namn
 • Adress
 • Leveransadress
 • Organisationsnummer
 • Telefonnummer
 • E-postadress
 • Kontaktperson

Dessa uppgifter kommer inte att ges, säljas, hyras ut eller på annat sätt göras tillgängliga för användning till ett annat företag. 

Vilka vi delar våra kunders personuppgifter med

Vi använder oss i vissa fall av tredjepartsleverantörer som hjälper oss att tillhandahålla våra tjänster, såsom fakturering och orderhantering. När vi delar dina uppgifter med någon annan har vi avtal och rutiner för att skydda dina personuppgifter. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till någon annan utan ditt samtycke.

Policy för hantering av leverantörsuppgifter

För att Zamboni Europe AB ska kunna uppfylla ingångna leverantörsavtal behöver vi registrera och hantera vissa personuppgifter. Vi registrerar dock bara uppgifter som behövs för att uppfylla avtalet. De personuppgifter vi har i vårt leverantörsregister är följande;

 • Namn
 • Adress
 • Organisationsnummer
 • Telefonnummer
 • E-postadress/web-adress
 • Kontaktperson
 • Betalningsinformation

Dessa uppgifter kommer inte att ges, säljas, hyras ut eller på annat sätt göras tillgängliga för användning till ett annat företag. 

Policy för hantering av e-postadress

För att vi på ett enkelt och snabbt sett ska kunna ge dig information om våra varor och tjänster, nyheter och utbildningar mm, behöver vi registrera e-postadresser. Vi registrerar dock bara uppgifter som vi behöver för att kunna lämna ut informationen eller för att komma i kontakt med dig. De uppgifter som hanteras i vårt e-postregister är följande;

 • E-postadress
 • Kundidentitet
 • Kontaktperson
 • Telefonnummer till kontaktperson

Dessa uppgifter kommer inte att ges, säljas, hyras ut eller på annat sätt göras tillgängliga för användning till ett annat företag. 

Dessa uppgifter kräver samtycke från dig och du har alltid rätt att få dem raderade eller ändrade. Se även under punkten dina rättigheter nedan.

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Zamboni Europe AB och våra samarbetspartners behandlar som huvudregel dina personuppgifter inom EU/EES. I de fall personuppgifter behandlas utanför EU/EES säkerställer vi att våra samarbetspartners lever upp till samma säkerhets- och skyddsnivå som tillämpas i EU/EES.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Personuppgifter lagras av Zamboni Europe AB under den tid det är nödvändigt för de ändamål som specificeras ovan. Det kan vara så länge som det är nödvändigt för att kunna utföra det vi lovat dig enligt våra avtal eller andra åtaganden. Det kan även vara så länge det krävs enligt lag eller myndighetsbeslut. Zamboni Europe AB gallrar registrerade personuppgifter regelbundet. Zamboni Europe AB vidtar även rimliga åtgärder för att hålla de personuppgifter som behandlas aktuella och att radera inaktuella och på andra sätt felaktiga eller överflödiga personuppgifter.

Dina rättigheter

Oavsett vilken information vi har sparat om dig ska du alltid kunna ha kontroll över dina egna uppgifter. Därför har du enligt gällande dataskyddslagstiftning tillgång till följande rättigheter.

 • Rätt till tillgång (”registerutdrag”). Du kan begära utdrag över registrerade personuppgifter och verifiera den informationen vi har om dig
 • Rätt till rättelse. Du har rätt att få felaktig eller icke-komplett information om dig själv korrigerad
 • Rätt att bli raderad. Du har rätt att begära att få dina personuppgifter raderade om det är så att uppgifterna inte längre är nödvändiga för det syfte de samlades in för. Om uppgifterna är sparade p.g.a. en lagstiftad skyldighet att spara viss information har du dock inte rätt att kräva att dessa raderas
 • Rätt till dataportabilitet. Om vår rätt att behandla dina personuppgifter grundar sig på ett samtycke från dig eller för att fullgöra ett avtal med dig kan du ha rätt att begära att få ut uppgifterna i ett maskinläsbart format, i syfte att återanvända dom hos ett annat företag. Det gäller främst uppgifter som du själv lämnat till oss. Det är med andra ord endast vissa uppgifter som omfattas av rätten till dataportabilitet
 • Rätt att göra invändningar mot viss typ av behandling. Du har alltid rätt att slippa direktmarknadsföring och att invända mot sådan behandling av personuppgifter som bygger på en intresseavvägning (berättigat intresse)
  • För de fall vi använder berättigat intresse/intresseavvägning som laglig grund för ett ändamål har du möjlighet att invända mot behandlingen. För att kunna fortsätta behandla dina personuppgifter efter en sådan invändning behöver vi kunna visa ett tvingande berättigat skäl för den aktuella behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter eller friheter
  • Om du invänder mot direktmarknadsföring kommer vi att upphöra med behandlingen av dina personuppgifter för det ändamålet
 • Rätt att begränsa behandling av personuppgifter
  • Du har rätt att begränsa behandlingen av dina personuppgifter om du exempelvis anser att dom inte är korrekta

Har du klagomål?

Om du skulle ha några klagomål avseende vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att lämna dessa till landets tillsynsmyndighet. I Sverige är det Datainspektionen som ansvarar för uppföljning och tillsyn.

Kontaktuppgifter:
Sverige: Datainspektionen

Telefon: 08-657 61 00
E-post: datainspektionen@datainspektionen.se

Personuppgiftsansvariges kontaktuppgifter

Zamboni Europe AB (556623-5684)

Murarmörkret 4

810 20 ÖSTERFÄRNEBO

Tel 0291 20680

E-post info@izomaskin.se

Web www.zamboni.com

Kontakta vår DPO (Data Protection Officer) på eva@izomaskin.se om du har frågor eller funderingar.

Uppdaterad 2018-05-18